Klaipedos Nafta AB

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 06:19

Pranešimas apie įvykusį AB „Klaipėdos nafta“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

AB 'Klaipėdos nafta'
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie įvykusį AB 'Klaipėdos nafta' eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą

Pranešame, kad AB 'Klaipėdos nafta', kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 21 d., 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2016 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

2. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai.

3. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

6. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti kreditavimo sutartį su Šiaurės investicijų banku.

Priimti sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2016 metų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

'AB 'Klaipėdos nafta' auditoriaus išvada dėl 2016 metų AB 'Klaipėdos nafta' finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.'

2. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai:

'AB 'Klaipėdos nafta' parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.'

3. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo:

'Patvirtinti AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.'

4. Dėl AB 'Klaipėdos nafta' 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

'Paskirstyti AB 'Klaipėdos nafta' paskirstytinąjį pelną, kuris yra13.794.308 EUR, tokia tvarka:

Eil. Nr. Rodikliai Suma, Eur
1 Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 2016-01-01 -
2 Grynasis finansinis ataskaitinių metų finansinės veiklos pelnas (nuostoliai) 13.794.308,18
3 Pervedimai iš rezervų -
4 Akcininkų įnašai nuostoliams dengti -
5 Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis -
6 Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5) 13.794.308,18
7 Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą 689.715,41
8 Pelno paskirstymas į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
9 Pelno paskirstymas į kitus rezervus 3.448.577,04
10 Pelnas, skiriamas dividendams mokėti 9.656.015,73
11 Pelnas, skiriamas tantjemoms -
12 Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (6-7-8-9-10-11) -

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

'1. Remiantis viešojo pirkimo 'Finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų audito paslaugų už 2017 ir 2018 metus pirkimas' rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2017 ir 2018 metų finansinių ataskaitų ir reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti audito įmonę - UAB 'Ernst & Young Baltic' (toliau - Auditorius);

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su Auditoriumi, pagal kurią už 2017 ir 2018 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą, reguliuojamos veiklos ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos parengimą būtų mokama 48.000,00 EUR be PVM (toliau - Atlygis) suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio mokėjimo sąlygas:

Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka:

a) sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2017 m. audito atlikimo.

b) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2017 metų finansines ataskaitas.

c) Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadų apie 2017 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.

d) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama po tarpinio 2018 m. audito atlikimo.

e) Sąskaita 20% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadą apie Bendrovės 2018 metų finansines ataskaitas.

f) Sąskaita 10% užmokesčio pateikiama, kai Auditorius pateiks Bendrovei Auditoriaus išvadų apie 2018 metų reguliuojamos veiklos ataskaitas.

Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.'

6. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti kreditavimo sutartį su Šiaurės investicijų banku.

'Pritarti AB 'Klaipėdos nafta' valdybos sprendimui:

1. Sudaryti kredito sutartį su Šiaurės investicijų banku (toliau - NIB), kurios:

1.1. kredito maksimali suma turi būti 20 700 000 (dvidešimt milijonų septyni šimtai tūkstančių) eurų;

1.2. galutinis kredito grąžinimo terminas turi būti iki 2031 m. antrojo pusmečio;

1.3. palūkanos: kintamos (1,20% marža pridedant 6 mėn. Euribor reikšmę);

2. Įgalioti AB 'Klaipėdos nafta' generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio ir jo grąžinimo sąlygų.'

Marius Pulkauninkas, finansų ir administravimo departamento direktorius, +370 46 391 763.