Department of Finance of Ireland

01/31/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 06:28

Fáiltíonn Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, roimh sheoladh an Chiste Iasachta um Thacaíocht Sreabhadh Airgid Talmhaíochta d’Fheirmeoirí

Fáiltíonn Michael Noonan TD, an tAire Airgeadais, roimh sheoladh an Chiste Iasachta um Thacaíocht Sreabhadh Airgid Talmhaíochta d'Fheirmeoirí. Is é Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann (CBSÉ) a d'fhorbair an Ciste i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Ag fáiltiú dó roimh sheoladh na Scéime seo trí Bhanc AIB, Banc na hÉireann agus Banc Uladh, dúirt an tAire Noonan:

'Mar a d'fhógair mé i mBuiséad 2017, ba le haghaidh iasachtaí solúbtha ar chostas íseal a chur ar fáil d'fheirmeoirí a d'fhorbair an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an Ciste Iasachta um Thacaíocht Sreabhadh Airgid Talmhaíochta d'Fheirmeoirí i gcomhar le Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann. Leis an Scéim, cinnteofar go dtabharfar tacaíocht leordhóthanach don earnáil agraibhia sa tréimhse seo ina bhfuil luaineacht mhéadaithe le feiceáil i bpraghsanna margaí tráchtearraí. Is maith an beart é go háirithe i bhfianaise na ndúshlán a chruthófar leis an mBreatimeacht.'

'Is é an toradh a bheidh ar théarmaí an-solúbtha na n-iasachtaí ná go dtacófar le fás agus go gcabhrófar leis an earnáil feirmeoireachta a sreabhadh airgid a bhainistiú ar bhealach níos fearr agus costas a n-iasachtaí gearrthéarmacha a laghdú. Is é atá sa tionscnamh seo ná léiriú ar an dóigh ar féidir leis an Rialtas oibriú i gcomhar le Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide na hÉireann, rud lena méadófaí an fháil ar chreidmheas agus na foinsí breise airgeadais a sholáthrófaí.'

Cur chuige nuálach chun cistiú a chur ar fáil don earnáil fiontar beag agus meánmhéide is ea an Scéim. Baintear úsáid inti as comhroinnt riosca trí shaoráid frithráthaíochta de chuid COSME a gcuireann an Ciste Eorpach Infheistíochta í ar fáil ionas go ndéanfar an cistiú atá ar fáil d'fheirmeoirí in Éirinn a bharrfheabhsú.

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ

  • Le Scéim an Chiste Iasachta um Thacaíocht Sreabhadh Airgid Talmhaíochta, soláthrófar iasachtaí neamhurraithe rísholúbtha dar luach uasta €150,000 ar ráta úis 2.95%. Beidh téarma 6 bliana ar a mhéad ag na hiasachtaí agus beidh seans ann go gceadófar sosanna íocaíochta caipitil.
  • Tá an Ciste ag fáil tacaíochta ó €11 mhilliún de Chabhair Coigeartaithe Eisceachtúil ón Aontas Eorpach agus ó chistiú breise €14 mhilliún ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, de mhaolú ar rialacháin státchabhrach a mbíonn feidhm acu maidir leis an earnáil talmhaíochta de ghnáth. Tá an Scéim ag fáil tacaíochta ó ráthaíocht CBSÉ agus tá sí á frithráthú ag Ciste Ráthaíochta Iasachta COSME de chuid an Aontais Eorpaigh.
  • Tá Banc AIB, Banc na hÉireann agus Banc Uladh ag glacadh le hiarratais ar iasachtaí faoi láthair. Tá siad ar na soláthraithe comhpháirtíochta maoinithe de chuid CBSÉ.