Sejm of the Republic of Poland

03/21/2017 | News release | Distributed by Public on 03/19/2017 19:03

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

W najbliższy wtorek, 21 marca br. o godz. 12.30 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Porządek posiedzenia zakłada m.in. przyjęcie stanowiska Rady w sprawie chorób zawodowych i związanych z pracą.

W spotkaniu wezmą udział członkowie Zespołu Koordynacyjnego ds. programu wieloletniego i Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Obrady będą też dotyczyły III etapu programu wieloletniego 'Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy' - okres realizacji: lata 2014-2016.

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje także nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata.

Miejsce obrad:
Siedziba Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa, ul. Czerniakowska 16, laboratoria CIOP-PIB, budynek B, sala 143