Ministry of Finance of the Republic of Slovenia

06/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2017 16:37

Državni proračun maja znova s presežkom

16. 6. 2017

Državni proračun maja znova s presežkom

Ljubljana, 16. junij 2017 - Državni proračun je maja znova izkazal presežek, in sicer v višini 99,4 milijona evrov. Prihodkov je bilo za 784,5 milijona evrov, kar je 8,9 milijona evrov manj kot v enakem lanskem obdobju, odhodkov pa je bilo za 685,2 milijona evrov oziroma za 24,3 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Maja lani je presežek znašal 84 milijonov evrov. V prvih petih mesecih letošnjega leta skupaj je državni proračun izkazal 35,4 milijona evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so skupaj dosegli 607,5 milijona evrov, kar je 45,5 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani. Glede na enako obdobje lani je realizacija DDV nižja za 7,4 milijonov evrov in je skupaj znašala 249,0 milijonov evrov. Realizacija trošarin je bila za 53,7 milijona evrov nižja glede na enako obdobje lani, medtem ko je bila realizacija davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) nižja za 30,1 milijona evrov. Takšna razlika glede na lansko leto je posledica datumov knjiženja vseh vrst omenjenih prihodkov. Prav tako je v lanskem letu veljal stari zakon o trošarinah, ki je takrat predvideval prenos obveznosti plačila v naslednji mesec, v kolikor je 30. dan v mesecu zapadel na soboto ali nedeljo, kar se je lansko leto tudi zgodilo.

Črpanje evropskih sredstev se je maja realiziralo v višini 15,5 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani realizacija iz tega naslova znašala 88,3 milijona evrov. Glavnino teh prihodkov (14 milijonov evrov) predstavljajo prihodki iz naslova prejetih sredstev iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.

Realizirani odhodki so bili maja v primerjavi s tistimi v enakem mesecu lani nižji predvsem pri plačilih obresti v tujino, ki jih je bilo za 25,9 milijona evrov manj, in subvencijah, ki so bile nižje za 22,4 milijona evrov. Nekoliko nižji odhodki so bili tudi pri izdatkih za blago in storitve (za 10,9 milijona evrov) ter drugi tekoči domači transferi (za pet milijonov evrov). V primerjavi z realizacijo v lanskem maju so bili višji stroški dela (za 4,2 milijona evrov), in sicer zaradi višjega izplačila regresa za letošnje leto.
Z vidika porabe po virih sredstev je bila le ta pri integralnih sredstvih nižja za 29,8 milijona evrov in namenskih sredstvih finančnih mehanizmov (za 1,7 milijona evrov), medtem ko je bila poraba EU sredstev višja za 3,4 milijona evrov. Višji kot maja lani so bili tudi odhodki iz namenskih sredstev (za 2,4 milijona evrov) in slovenska udeležba (za 1,5 milijona evrov).

Od začetka leta so prihodki državnega proračuna skupaj dosegli 3,772 milijarde evrov, kar je za 302,5 milijona evrov oziroma 8,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Davčni prihodki so skupaj dosegli 3,155 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 5,4 odstotka oziroma 161,5 milijona evrov.

Odhodki so v prvih petih mesecih skupaj dosegli 3,807 milijarde evrov, kar je za 86,6 milijona evrov oziroma za 2,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Medtem ko so se v tem obdobju povečali tekoči transferi v javne zavode (za 35,4 milijona evrov oziroma za 5,2 odstotka) - glavni razlog tolikšnega povečanja so učinki dogovora s sindikati ter močnejše generacije otrok v osnovnih šolah - in izdatki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev (za 22,1 milijona evrov oziroma za 31,7 odstotka), čeprav še naprej ostajajo nižji od pričakovanj in glede na primerljiva pretekla leta. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevki delodajalcev za socialno varnost so glede na enako lansko obdobje skupaj višji za 7,8 milijona evrov oziroma za 1,7 odstotka, transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 4,7 milijona evrov oziroma za 17,5 odstotka ter transferi posameznikom in gospodinjstvom za 6,5 milijona evrov oziroma za 1,2 odstotka.

Največje znižanje, in sicer za 54,2 milijona evrov (za 9,5 odstotka), se izkazuje pri tekočih transferih v sklade socialnega zavarovanja, kjer je zaradi ugodnejših prilivov iz naslova prispevkov za socialno varnost obveznost pokrivanja iz državnega proračuna nekoliko nižja. Prav tako je bil maja izveden poračun tekoče zakonske obveznosti države do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za 12,5 milijona evrov oziroma za 52,7 odstotka je v prvih petih mesecih od lanskega nižji tudi tekoči transfer občinam, medtem ko se ostali transferi gibljejo na primerljivih lanskih ravneh. Izplačila obresti so se v prvih petih mesecih glede na lanske vrednosti znižala za 1,1 odstotka oziroma za 7,4 milijona evrov, pri čemer so se domače obresti zvišale (za 9,2 odstotka oziroma za 41,5 milijona evrov), tuje pa znižale (za 23,1 odstotka oziroma za 48,9 milijona evrov). Precej nižja realizacija se v tem obdobju izkazuje tudi pri subvencijah, iz sicer za 29,5 milijona evrov (oziroma za 12,8 odstotka), ter plačila sredstev v proračun EU (za 25,4 milijona evrov oziroma za 13,4 odstotka). Do nekoliko nižje realizacije pa je v tem obdobju na letni ravni prišlo pri izdatkih za blago in storitve (za 15,5 milijona evrov oziroma za šest odstotkov), pri investicijskih transferih proračunskim uporabnikom (za 4,6 milijona evrov oziroma za 12,9 odstotka) ter pri investicijskih transferih pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (za 3,8 milijona evrov oziroma za 17,5 odstotka).

Služba za odnose z javnostmi