Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

03/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2017 02:28

Popravek Ministrstva za obrambo na članek objavljenem v Dnevniku dne, 17. 3. 2017

20. 3. 2017

Trditev novinarja Dejana Karbe, zapisana v članku z naslovom Dnevnik dosegel vrnitev našitkov na vojaške uniforme, objavljenem v Dnevniku, 17. marca, v kateri pravi, da je »generalštab na dejstvo, da vojska krši zakonodajo, vrh obrambnega ministrstva prvič opozoril že pred enim letom in nekajkrat še pozneje, inšpektor pa septembra lani«, ni resnična.

Kronologija odpravljanja kršitev je bila naslednja. Inšpektorat RS za obrambo je v okviru celovitih inšpekcijskih nadzorov vojaške obrambe v polkih Slovenske vojske prvi sklop inšpekcij glede uporabe in nošenja uniform Slovenske vojske opravil v času od 25. januarja do 13. maja 2016, in sicer v 74. pehotnem polku, 20. pehotnem polku in 157. logističnem polku. Po opravljenih inšpekcijskih pregledih je bil načelniku Generalštaba Slovenske vojske posredovan dokument Opis stanja na področju organizacije in delovanja 74. PEHP, 20. PEHP in 157. LOGP z opisom ugotovitev o kršitvah in nepravilnostih, ki je vseboval nepravilnosti tudi na področju nošenja oznak pripadnosti na uniformah pripadnikov enot. Sledili sta še inšpekciji v 15. polku vojaškega letalstva in 10. pehotnem polku v času od 12. septembra do 28. oktobra 2016. O ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov je inšpektorat obvestil ministrico konec oktobra lani. O ukrepih, povezanih z ugotovitvami, so potekali pogovori na kolegijih ministrice, ki je od pristojnih zahtevala, da kršitve Uredbe o oznakah v Slovenski vojski in drugih podrejenih aktov, ki so nastale s soglasji takratnega načelnika za uporabo določenih oznak po preoblikovanju enot Slovenske vojske v letih 2013 in 2014, pravočasno in skladno z inšpekcijskimi ukrepi odpravijo. Generalštab Slovenske vojske se je odločil, da bo za odpravo kršitev predlagal noveliranje Uredbe o oznakah v Slovenski vojski, nato pa še noveliranje dveh podrejenih aktov: Pravilnika o uniformah Slovenske vojske in Pravilnika o oznakah v Slovenski vojski. Novelirano uredbo je vlada izdala 16. marca, podrejena pravna akta, ki tudi urejata to področje, pa Generalštab Slovenske vojske še usklajuje s pristojnimi službami ministrstva. Z njunim sprejetjem bodo inšpekcijski ukrepi izpolnjeni in to področje ustrezno urejeno.

Dejstvo torej je, da je zaplet, povezan z uporabo nekaterih oznak v Slovenski vojski, nastal s kršitvijo veljavnih predpisov ob preoblikovanju enot Slovenske vojske ob koncu leta 2013 in v začetku leta 2014, ko je takratni načelnik izdal soglasja za nošenje oznak, neskladnih s predpisi.