Prva Banka Crne Gore AD

11/23/2017 | News release | Distributed by Public on 11/23/2017 09:22

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta

Prva banka Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901.godine oglašava slobodna radna mjesta:

 1. SAMOSTALNI REFERENT ZA DEPOZITE - 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili drugi fakultet;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;


II Opis poslova:

 • Primanje Zahtjeva za (re) oročavanje depozita pravnih lica;
 • Dostavljanje ponuda u vezi uslova (re) oročenja depozita pravnih lica;
 • Priprema Ugovora o (re) oročenom novčanom depozitu pravnog lica;
 • Administracija procedure sklapanja Ugovora kada se radi o (re) oročenim depozitima pravnih lica, specijalnim klijentima fizičkim licima, pozajmicama;
 • Knjiženje promjena vezano za depozitne račune klijenata u sredstvima;
 • Praćenje i obračunavanje kamate kod računa depozita;
 • Informisanje klijenta o dospjelim i obračunatim kamatama (kamatni listovi);
 • Priprema naloga za plaćanje kamata i povraćaj dospjelih obaveza.

Mjesto rada: Podgorica

2. SAMOSTALNI REFERENT DISPONIBILITETA U SLUŽBI PLATNOG PROMETA - 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski fakultet;
 • Najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;


II Opis poslova:

 • Praćenje i realizovanje dnevnih naloga (početak i kraj dana, kliring, obrada na kraju dana);
 • Dnevno praćenje stanje na računu Banke;
 • Dnevno praćenje stanje na računima klijenata koji su od posebnog značaja za Banku u svrhu odgovarajućih informacija i analiza;
 • Procjena stanja na računima na kraju dana;
 • Obezbjeđivanje podatka za rad interne revizije.

Mjesto rada: Podgorica

3. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM I PRIVREDOM U FILIJALI BERANE - 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 2 godine radnog iskustva;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;


II Opis poslova:

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa fizičkim i pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio fizičkih i pravnih lica (svi kreditno garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa fizičkim i pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva;
 • procjena rizičnost odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata - pravnih lica;
 • kreiranje i potpisivanje sa ovlašćenim licem filijale ugovora o kreditu do iznosa odobrenog aktima Banke;
 • primanje i obrada zahtjeva za izdavanje garancija i upućivanje predloga na odlučivanje nadležnom organizacionom dijelu Banke u skladu sa aktima Banke;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;
 • prijem dokumentacije za otvaranje i zatvaranje tekućih računa pravnih lica;
 • kontrola ispravnosti dokumentacije za otvaranje računa;
 • poslovi zastupanja u osiguranju.

Mjesto rada: Berane.4. REFERENT ZA RAD NA ŠALTERU - 3 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • IV stepen, SSS, gimnazija ili ekonomska škola;
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;


II Opis poslova:

 • Otvaranje računa za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • Preventivna kontrola i obrada naloga za nacionalna i međunarodna plaćanja (pravna i fizička lica);
 • Gotovinski platni promet pravnih i fizičkih lica;
 • Mjenjački poslovi i poslovi štednje;
 • Prijem i obrada zahtjeva za izdavanje kartica i elektronsko bankarstvo;
 • Osiguranje funkcionisanja POS terminala u saradnji sa IT sektorom.

Mjesto rada: Berane

Rok za prijavljivanje kandidata je 5 (pet) dana od dana objavljivanja oglasa.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica, za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom - PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.