Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

12/05/2018 | News release | Distributed by Public on 12/05/2018 01:36

Patvirtintas paramos paraiškų priėmimo grafikas 2019 metams

Žemės ūkio ministerija patvirtino Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką.

Priemo

nės kodas arba veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

1

ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA

1.1

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti

2019-08-01

2019-09-30

1.2

Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai

2019-08-01

2019-09-30

2

KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS

2.1

Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

2019-02-01

2019-03-29

3

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS

3.1

Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose

2019-01-02

2019-03-29

2019-04-01

2019-06-28

2019-07-01

2019-09-30

2019-10-01

2019-12-31

4

INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ

4.1

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2019-03-01

2019-04-30

4.2

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą

2019-06-03

2019-07-31

4.3

Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:

4.3.2

Parama žemės ūkio vandentvarkai

2019-05-02

2019-07-31

4.3.3

Parama miškų infrastruktūrai gerinti

2019-05-02

2019-06-28

4.4

Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:

4.4.1

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas

2019-01-02

2019-02-28

6

ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA

6.1

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2019-07-01

2019-07-31

6.2

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse

2019-09-02

2019-10-31

6.3

Parama smulkiesiems ūkiams

2019-03-01

2019-05-31

6.4

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:

6.4.1

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

2019-11-04

2019-12-31

6.4.2

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų

2019-05-02

2019-05-31

7

PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE

7.2

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:

7.2.1

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

7.2.2

Parama asbestinių stogų dangos keitimui

2019-04-01

2019-05-31

8

INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ

8.1

Miško veisimas

2019-03-01

2019-04-30

2019-09-02

2019-10-31

8.3-4

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas

2019-05-02

2019-06-28

8.5

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė

2019-07-01

2019-08-30

8.6

Investicijos į miškininkystės technologijas

2019-04-01

2019-05-31

9

GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS

10

AGRARINĖ APLINKOSAUGA IR KLIMATAS*

10.1

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

10.2

Specifinių pievų tvarkymas

10.3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

10.4

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

10.5

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse

10.6

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

10.7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

10.8

Melioracijos griovių šlaitų priežiūra

10.9

'Rizikos' vandens telkinių būklės gerinimas'

10.10

'Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema'

10.11

'Dirvožemio apsauga'

10.12

'Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas'

11

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS*

12

SU 'NATURA 2000' IR VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA SUSIJUSIOS IŠMOKOS*

12.1

Parama 'Natura 2000' žemės ūkio paskirties žemėje

12.2

Parama 'Natura 2000' miškuose

13

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ*

13.2

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių

13.3

Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių

16

BENDRADARBIAVIMAS

16.1

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas

2019-03-01

2019-12-31

EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas

2019-11-04

2019-12-31

16.3

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui

2019-09-02

2019-10-31

16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2019-02-25

2019-03-29

17

RIZIKOS VALDYMAS

17.1.1

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2019-03-01

2019-06-28

2019-09-02

2019-12-31

17.1.2

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas

2019-01-02

2019-12-31

19

LEADER PROGRAMA

19.2

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

19.3

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas

19.3.1

Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)

2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

19.3.2

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2019-04-15

2019-05-17

2019-09-16

2019-10-18

19.3.3

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2019-02-18

2019-03-18

2019-04-15

2019-05-17

2019-06-03

2019-07-05

2019-09-16

2019-10-18

*Paraiškos priimamos kartu su tiesioginių išmokų paraiškomis