Patria Oyj

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 23:55

Pat­ria Pilot Trai­ning muut­taa Pirk­ka­las­sa uusiin ti­loi­hin 2.5.2017

Pat­ria Pilot Trai­ning muut­taa Pirk­ka­las­sa uusiin ti­loi­hin 2.5.2017 uuden kou­lu­tus­kes­kuk­sen ti­loihin. Uusi osoi­te on Pat­ria Pilot Trai­ning Oy, Myö­tä­tuu­li 71, 33960 Pirk­ka­la.

Kiin­teis­tös­sä Pat­rian käyt­össä on noin 40 %, toi­se­na toi­mi­ja­na on Tam­pe­reen seu­dun am­mat­tio­pis­to, joka si­joit­taa sinne len­to­ko­nea­sen­ta­jien kou­lu­tuk­sen.

Pat­ria siir­si toi­min­tan­sa Tam­pe­re-Pirk­ka­lan len­toa­se­mal­le Mal­min len­toa­se­mal­ta tam­mi­kuun alus­sa 2017. Uuden si­jain­ti­pai­kan löy­tä­mi­sek­si kar­toi­tet­tiin usei­ta len­toa­se­mia ja neu­vot­te­lu­ja käy­tiin usei­den vaih­toeh­to­jen tar­joa­jien kans­sa. Pirk­ka­laan pää­dyt­tiin, koska se on si­jain­nil­taan ja toi­min­nan sekä kus­tan­nus­ten kan­nal­ta paras vaih­toeh­to. Li­säk­si Pat­rial­le ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä len­to­ken­tän toi­min­nan jat­ku­vuu­den tur­vaa­mi­nen pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä sekä se, että siel­tä ope­roi usei­ta toi­mi­joi­ta. Siir­ty­mi­nen liit­tyy val­tion pää­tök­seen ve­täy­tyä Hel­sin­ki-Mal­min len­toa­se­mal­ta.

Pat­ria Pilot Trai­ning on kou­lut­ta­nut sa­to­ja ko­ti­mai­sia ja myös lu­kui­sia ul­ko­mai­sia op­pi­lai­ta lii­ken­ne­len­tä­jik­si pe­rus­ta­mis­vuo­des­taan 1998 läh­tien. Pat­rial­la on laaja kou­lu­tus­oh­jel­ma­tar­jon­ta, joka si­säl­tää muun muas­sa len­to­yh­tiöil­le suun­na­tun Mul­ti-Crew Pilot Licence (MPL) -oh­jel­man. Op­pi­lai­tok­sel­la on käy­tös­sään huip­pu­mo­der­ni len­to­kou­lu­tus­ka­lus­to. Op­pi­lai­ta kou­lus­ta val­mis­tuu vuo­sit­tain 30-50 ja va­ki­tuis­ta hen­ki­lö­kun­taa on 30.

Pat­ria Pilot Trai­ning on osa Pat­ria-kon­ser­nia, joka on kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va puo­lus­tus-, tur­val­li­suus- ja il­mai­lua­lan luo­tet­tu elin­kaa­ren tu­ki­pal­ve­lu­jen ja tek­no­lo­gia­rat­kai­su­jen tuot­ta­ja. Kon­ser­ni toi­mii Suo­men li­säk­si muun muas­sa Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa, Vi­ros­sa, Puo­las­sa, Yh­dis­ty­neis­sä Ara­bie­mi­raa­teis­sa ja Ete­lä-Afri­kas­sa. Kon­ser­nis­sa toi­mii 2 800 am­mat­ti­lais­ta.