Alior Bank SA

11/08/2018 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2018 19:01

Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L – uzupełnienie raportu bieżącego 58/2018

Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L - uzupełnienie raportu bieżącego 58/2018

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 59/2018

Data: 8 listopada 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. dotyczącego Uchwały Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L, Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank", "Emitent") przekazuje poniższe informacje:

  • 1. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 30 września 2018 r. wynosi 64.491.647 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

  • 2. Wartość zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego

    • o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 30 września 2018 r. wynosi 0 PLN (słownie: zero złotych).

  • 3. Perspektywy kształtowania zobowiązań Banku do czasu całkowitego wykupu obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 69.345.887 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów trzysta czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).