Bank of Slovenia

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 08:02

Poslovnik Revizijskega odbora Banke Slovenije

IDANKA BS-JAVNO

SlOVJENli¥JE

EUROSISTEM

Na podlagi 18. alineje drugega odstavka 2. elena Poslovnika 0 delu Sveta Banke Siovenije, je Svet Banke Slovenije na svoji 584. seji dne 29.8.2017 sprejel

Poslovnik Revizijskega odbora Banke Slovenije

Revizijski odbor Banke Slovenije, ki ga je ustanovil Svet Banke Slovenije, dopolnjuje ze vzpostavljeno notranje in zunanje kontrolno okolje z namenom izboljsanja upravljanja Banke Slovenije.

CILJI IN PODROCJE DELOY ANJA REYIZIJSKEGA ODBORA

Revizijski odbor pomaga Svetu Banke Slovenije pri njegovih pristojnostih za izvajanje nalog in dejavnosti Banke SlovenijeJ v skladu s Zakonom 0 Banki Slovenije tako, da mu svetuje in pripravlja mnenja 0 naslednjih vprasanjih:

a) celovitost in zanesljivost financnih informacij,

b) pregled nad notranjimi kontrolami,

c) skladnost z veljavnimi zakoni, predpisi in kodeksi ravnanja,

d) izvajanje nalog revidiranja.

Revizijski odbor opravlja svoje naloge v skladu z letnim nacrtom, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije do 31.12. predhodnega leta.

2 PRISTOJNOSTI

2.1 Celovitost in zanesljivost linancnih informacij

Revizijski odbor prouci racunovodske iZKaze Banke Slovenije in oceni, ali dajejo resnicno in posteno sliko in so bili pripravljeni v skladu z veljavnimi racunovodskimi pravili. V ta namen:

a) pregleda letne racunovodske izkaze in poda mnenje Svetu Banke Slovenije, preden jih potrdi Svet Banke Slovenije;

b) z zunanjimi in notranjimi revizOlji ter Svetom Banke Slovenije obravnava racunovodska porocila (vkljucno s pismom poslovodstvu) ter morebitne tdave v casu revizije in morebitna vecja nesoglasja z nacinom upravljanja;

c) od zunanjega revizorja pridobi izjavo, da so bili racunovodski izkazi pravilno revidirani.

Revizijski odbor poleg tega prouCi vsa pomembnejsa vprasanja v zvezi z racunovodstvom/financnim porocanjem, ki bi lahko vplivala na racunovodske izkaze Banke Slovenije.

2.2 Pregled nad notranjimi kontrolami

Revizijski odbor oceni splosno ucinkovitost in ustreznost okvirov Banke Slovenije za izvajanje notranjih kontrol in upravljanje s tveganji ter Svetu Banke Slovenije 0 tem predlozi svoje mnenje. V ta narnen:

I Razen odlocitev 0 politikah, kot so odlocitve 0 nadzoru bancnega poslovanja, financni stabilnosti ali denamih

prihodkih.

lBANKA BS-JAVNO

SlOVJENliJlE

EUROSISTEM

a) oceni okvir za upravljanje s tveganji ter z njim povezane procese;

b) z notranjimi in zunanjimi revizorji ter upravitelji tveganj obravnava relevantna porocila in se zlasti izpostavljenost glavnim operativnim in financnim tveganjem ter tveganjem izgube ugleda;

c) oceni, ali so bili ukrepi, sprejeti za spremljanje in kontrolo teh izpostavljenosti, ustrezni in pravocasni, ter bolj splosno zagotavlja, da se priporocilom in vprasanjem nameni zadostna pozomost;

d) po potrebi oblikuje priporocila in tako pomaga vzdrzevati okolje, ki spodbuja posteno ravnanje in izvajanje kontrol.

2.3 Skladnost z veljavnimi zakoni, predpisi in kodeksi ravnanja

Revizijski odbor oceni splosno ustreznost okvira skladnosti Banke Slovenije ter ucinkovitost procesov za spremljanje skladnosti ter Svetu Banke Slovenije 0 tem predlozi svoje mnenje. V ta namen:

a) pregleda okvir skladnosti in z njim povezane procese za spremljanje skladnosti;

b) z notranjimi in zunanjimi revizOlji, direktOljem Pravnega oddelka in pooblascencem za skladnost poslovanja obravnava relevantna porocila in se zlasti vprasanja s podrocja skladnosti, ki bi lahko pomembno vplivala na racunovodske izkaze ali ugled Banke Slovenije.

c) je obvescen 0 vecjih incidentih in primerih neskladnosti ter oceni, ali so bili z njimi povezani ukrepi ustrezni in pravocasni;

d) po potrebi oblikuje priporocila in tako pomaga vzdrzevati okolje, ki spodbuja posteno

ravnanje in dobro upravljanje.

2.4 Revizijske naloge Banke Slovenije

Revizijski odbor oceni splosno ucinkovitost in ustreznost revizijskih nalog Banke Siovenije. V ta namen:

a) pregleda program dela oddelka Notranja revizija in po potrebi 0 njem poda mnenje;

b) oceni delovanje oddelka Notranja revizija ter delo zunanjega revizOlja Banke Slovenije, s cimer zagotavlja, da se revizijske naloge izvajajo v skladu z veljavnimi in primernimi strokovnimi standardi;

c) Svet Banke Slovenije opozori na vprasanja, ki bi lahko ogrozila ucinkovito delovanje

revizijskih organov, vkljucno z njihovo neodvisnostjo, zaupnim in neposrednim dostopom do ustreznih organov odlocanja, do zaposlenih in do informacij ter financiranjem;

d) Svetu Banke Slovenije svetuje 0 priporocilih za imenovanje zunanjega revizorja.

2.5 Druge pristojnosti

Poleg zgornjih pristojnosti lahko Revizijski odbor na zahtevo Sveta Banke Slovenije izvaja tudi druge naloge, povezane stem pravilnikom.

3 DOSTOP DO ZAPOSLENIH, INFORMACIJ IN ZUNANJIHSVETOVALCEV

Revizijski odbor ima neomejen dostop do zaposlenih ter do vseh dokumentov in informacij, ki jih po svoji oceni potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti, kot so nastete v tem pravilniku.

Predvsem se Revizijski odbor lahko za zaprtimi vrati sestane z direktorjem oddelka Notranja revizija in z zunanjim revizorjem Banke Slovenije - bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo oddelka Notranja revizija ali zunanjega revizorja Banke Slovenije.

BANKA BS-JAVNO

SlOVJENHlE

EUROSISTEM

Poleg tega se Revizijski odbor sestaja z vodji funkcij upravljanja z operativnim in financnim

tveganjem ter v posameznih primerih z direktorjem Pravnega oddelka in pooblascencem skladnosti poslovanja ali katerim koli drugim vodjem, s katerim se mora po svoji oceni sestati, da bi lahko ucinkovito izvajal svoje pristojnosti.

Revizijski odbor sistematicno prejema povzetke revizijskih poroW oddelka Notranja revizija, ki potrjujejo primemost notranjih kontrol v Banki Slovenije. Celotna porocila prejme na zahtevo.

Poleg tega Revizijski odbor istocasno, kot se predlozijo Svetu Banke Slovenije, prejme naslednje dokumente:

a) letno revizijsko mnenje 0 racunovodskih izkazih Banke Slovenije;

b) pismo poslovodstvu, ki ga pripravi zunanji revizor Banke Slovenije, in odgovor Banke Slovenije.

Dostop do posameznih dokumentov, ki jih potrebuje za izvajanje pristojnosti skladno stem pravilnikom, Revizijski odbor zahteva pisno s sprejetim sklepom.

Revizijski odbor prejema tudi porocila 0 pomembnih vprasanjih v zvezi s kontrolami na podrocju financnih ali operativnih tveganj, ki se odkrijejo na ravni Banki Slovenije, ter splosna porocila 0 vprasanjih skladnosti z veljavnimi zakoni, predpisi in kodeksi ravnanja ali specificna porocila 0 primerih vecj ih neskladnosti.

4 POROCANJE

Revizijski odbor Svetu Banke Siovenije poroca kvartalno.

Enkrat letno Svetu Banke Siovenije poroca 0 svojem delu v preteklem letu. Pri tem Svetu Banke Siovenije predstavi svojo oceno ucinkovitosti splosnega okvira za obvladovanje tveganj in na podlagi analiz po potrebi oblikuje priporocila.

Poleg tega Svetu Banke Siovenije poroca vsakic, ko meni, da je to potrebno, ali ce je to nujno za izvajanje njegovih pristojnosti, in, kadar gre za naloge na podlagi tocke 2.5. tega pravilnika.

5 SESTAVA REVIZIJSKEGA ODBORA

Revizijski odbor ima stiri (4) clane. Revizijski odbor sestavljajo namestnik guvemerja Banke Siovenije po funkciji, clan Sveta Banke Slovenije in dva (2) zunanja clana z izkusnjami na podrocju centralnega bancnistva, notranje ali zunanje revidiranje ter racunovodstva.

Revizijski odbor izvoli predsednika izmed svojih clanov, predsednik ne more biti clan, kije hkrati clan Sveta BS.

Z izjemo namestnika guvemerja Banke Siovenije, ki je clan Revizijskega odbora po funkciji, clane Revizijskega odbora imenuje Svet Banke Siovenije za obdobje treh let z moznostjo enkratnega podaljsanja.

Zunanji ciani Revizijskega odbora so upraviceni do letnega nadomestila in dnevnic za vsak dan zasedanja odbora. Visino nadomestila in dnevnic, ter roke placila doloci Svet Banke Slovenije.

6 ZAUPNOST IN KODEKS RA VNANJA

Ciani Revizijskega odbora ne smejo osebam ali organom zunaj Banke Slovenije razkriti nobenih informacij zaupne narave, kijih dobijo pri izvajanju svojih nalog.

IDAN~KA BS-JAVNO

SLOVJENHJE

EUROSISTEM

Na splosno ciani Revizijskega odbora pri izvajanju svojih nalog ravnajo v skladu z naceli, dolocenimi

v Kodeksu Banke Siovenije.

7 NEODVISNOST CLANOV REVIZIJSKEGA ODBORA

Pri izvajanju svojih prislojnosti, opredeljenih v tem pravilniku, ciani Revizijskega odbora delujejo neodvisno. Ciani Revizijskega odbora se vzdrzijo sodelovanja v posvelovanjih v primerih obcutnega ali moznega konflikla inleresov.

8 SEJE REVIZIJSKEGA ODBORA

Revizijski odbor zaseda vsaj slirikrat lelno. Predsedujoci lahko ski ice dodalna zasedanja, ce 10 zahlevajo okolisCine. Od vseh clanov odbora se pricakuje, da se vseh zasedanj udelezijo osebno. Praviloma je na zasedanja vabljen direktor oddelka Notranja revizija.

Guvemer Banke Siovenije doloci organizacijsko enolo, ki je zadolzena za podporo delovanju Revizijskega odbora.

Revizijski odbor pri svojem delu uposleva veljavna Pravila delovanja odborov, komisij in delovnih skupin v Banki Siovenije.

9 PONOVNA OCENA MANDATA

Revizijski odbor svoj mandat skladno stem poslovnikom ponovno oceni najmanj vsaka Iri leta in 0

tern poroca Svetu Banke Slovenije.

10 OBJA VA POSLOVNlKA

Poslovnik se objavi na splelni strani Banke Siovenije.

Poslovnik stopi v veljavo s I. 9. 2017

V Ljubljani, dne Lti.«Ji 1-