The National Bank of Moldova

09/30/2022 | Press release | Distributed by Public on 09/30/2022 07:14

Conturile internaționale ale Republicii Moldova în trimestrul II 2022 (date provizorii)

Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova, s-a micșorat cu 12,3 la sută comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2021 și a constituit 441,63 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a constituit -12,9 la sută fiind cu 2,9 p.p. mai mic față de cel consemnat în trimestrul II 2021. Această dinamică a fost determinată de creșterea semnificativă a balanței serviciilor, precum și de îmbunătățirea deficitului comerțului exterior cu bunuri. În același timp, balanța veniturilor secundare a avut un impact negativ asupra deficitului de cont curent (-38,57 mil. USD), precum și balanța veniturilor primare (-16,87 mil. USD).

Deficitul comerţului exterior cu bunuri conform balanței de plăți s-a schimbat neesențial (-0,3 la sută) comparativ cu trimestrul II 2021, și a constituit 1 111,08 mil. USD. Astfel, exporturile de bunuri s-au majorat de 2,2 ori și au însumat 1 058,90 mil. USD, iar importurile au crescut cu 35,3 la sută și au constituit 2 169,98 mil. USD.

Din punct de vedere geografic, creșterea semnificativă a exporturilor de bunuri a fost determinată de majorarea către toate regiunile. Astfel, exporturile de bunuri către țările UE-27 s-au majorat de aproape 2,0 ori (+261,28 mil. USD), livrările în țările CSI au crescut de 3,2 ori (sau +211,32 mil. USD), iar în alte țări, exportul de bunuri practic s-a dublat (+92,15 mil. USD) comparativ cu perioada similară a anului precedent. Din perspectiva structurii exporturilor pe categorii de bunuri, cea mai mare contribuție pozitivă a avut-o majorarea de 2,8 ori a exportului de produse agroalimentare. Dintre acestea, cea mai mare majorare a revenit exportului de porumb - cu 127,01 mil. USD și exportului de semințe de floarea-soarelui - cu 92,12 mil. USD mai mult față de perioada similară a anului precedent.

Din punct de vedere geografic, creșterea importului de bunuri a fost determinată, în principal, de majorarea livrărilor din țările UE-27 (+346,01 mil. USD), urmată de importurile din alte țări (+131,22 mil. USD) și cele din țările CSI (+112,65 mil. USD).

Din punctul de vedere al structurii importurilor pe categorii de bunuri, la creșterea importului a contribuit cel mai mult importul de produse minerale, care s-a majorat de 2,8 ori față de trimestrul II 2021.

Excedentul comerțului exterior cu servicii s-a majorat de 2,0 ori față de trimestrul II 2021 și a avut o valoare record de 232,20 mil. USD. Evoluția a fost determinată de majorarea mai semnificativă a exporturilor de servicii (+42,5 la sută), pe când importurile au avut o creștere mai modestă (+18,8 la sută). Majorarea exportului de servicii până la 557,55 mil. USD, a fost determinată de creșterea cu 88,9 la sută a serviciilor de călătorii, care în trimestrul II 2022 au avut cea mai mare contribuție pozitivă (+21,8 p.p.) și au totalizat 181,58 mil. USD. Astfel, acestea au avut cea mai mare pondere - de 32,6 la sută din totalul exportului de servicii. Această evoluție a fost determinată de creșterea valorii serviciilor de călătorii personale de 2,3 ori, până la 145,98 mil. USD, inclusiv cheltuielile și consumul refugiaților pe teritoriul Moldovei, iar cele de afaceri s-au majorat cu 7,7 la sută și au totalizat 35,60 mil. USD. Concomitent, importul serviciilor de călătorii a avut o contribuție pozitivă de 7,4 p.p. la importul total de servicii. Astfel, acestea au crescut cu 23,1 la sută, până la 107,74 mil. USD, în special, grație majorării serviciilor de călătorii personale cu 26,3 la sută.

Excedentul veniturilor primare, în trimestrul II 2022, a scăzut comparativ cu perioada similară a anului precedent - de 2,3 ori sau până la 13,29 mil. USD. Această dinamică rezultă din creșterea mai semnificativă a ieșirilor de venituri primare - cu 25,7 la sută, care au totalizat 218,33 mil. USD, în timp ce intrările acestora au crescut cu 13,7 la sută și au constituit 231,62 mil. USD. Astfel, majorarea ieșirilor a fost determinată de creșterea cu 32,9 la sută a veniturilor din investiții directe ce revin nerezidenților, în special, profiturile reinvestite care au crescut de 2,4 ori, până la 137,66 mil. USD, față de 57,90 mil. USD în trimestrul II 2021. În cadrul intrărilor de venituri primare, remunerarea salariaților rezidenți pentru munca prestată patronilor nerezidenți a crescut cu 13,0 la sută și a totalizat 221,70 mil. USD. Concomitent, intrările sub formă de venituri din investiții obținute de rezidenți s-au majorat cu 35,0 la sută, totalizând 9,07 mil. USD.

Veniturile secundare au înregistrat o diminuare a excedentului cu 8,3 la sută, până la 423,96 mil. USD. Această dinamică s-a datorat majorării mai semnificative a ieșirilor, ce au constituit 142,75 mil. USD (+2,2 ori), decât a intrărilor (+7,3 la sută), în valoare de 566,71 mil. USD. Transferurile personale primite din exterior de rezidenți au scăzut cu 6,0 la sută și au constituit 315,04 mil. USD, în timp ce ieșirile acestora s-au majorat de 2,2 ori (până la 101,52 mil. USD), ca rezultat al instabilității din regiune. Se remarcă și creșterea ieșirilor de alte transferuri curente, altele decât transferurile personale și cele ale administrației publice, cu 78,8 la sută, ce includ estimările și ajutoarele acordate de către populație și agenții economice rezidenți refugiaților din Ucraina. Intrările din asistența tehnică, ajutorul umanitar și granturile primite în cadrul cooperării internaționale de toate sectoarele instituționale a crescut cu 70,4 la sută, comparativ cu perioada similară a anului precedent și a totalizat 124,82 mil. USD.

Remiterile personale totale (suma remunerării nete a salariaților, a transferurilor personale și a celor de capital între gospodăriile casnice) primite de rezidenții Republicii Moldova în trimestru II 2022 nu s-au modificat esențial (-1,0 la sută) comparativ cu perioada similară a anului precedent și au constituit 516,12 mil. USD, ceea ce reprezintă 15,1 la sută relativ la PIB.

Contul de capital a consemnat, în trimestrul II 2022, un deficit de 1,65 mil. USD, care s-a micșorat de 7,8 ori față de trimestrul II 2021. Soldul contului de capital a fost determinat de creșterea de 3,0 ori asistenței din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, în timp ce intrările de capital în sectorul privat au scăzut cu 38,0 la sută.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a constituit 443,28 mil. USD, ceea ce reprezintă 13,0 la sută în raport cu PIB.

În trimestrul II 2022, contul financiar al balanței de plăți, a înregistrat o creștere ca a activelor de rezervă. Concomitent, intrările nete de capital sub formă de numerar și depozite și împrumuturi au reprezentat principala sursă de finanțare a deficitului contului curent în trimestrul II 2022. De asemenea, la finanțarea deficitului de cont curent au contribuit și investițiile directe, în special, pe seama reinvestirea profiturilor de nerezidenți.

Diminuarea netă a activelor, pe parcursul trimestrului II 2022, a fost determinată de micșorarea activelor sub formă de numerar și depozite cu 337,66 mil. USD, credite comerciale și avansuri - cu 25,51 mil. USD, împrumuturi - cu 2,45 mil. USD. Concomitent, activele oficiale de rezervă ale BNM au înregistrat cea mai semnificativă creștere cu 247,45 mil. USD, la activele externe ale rezidenților sub formă de investiții directe în străinătate majorarea a fost cu 14,81 mil. USD și investițiile de portofoliu - cu 0,86 mil. USD.

Pasivele s-au majorat, în trimestrul II 2022, în special grație intrărilor sub formă de împrumuturi în sumă netă de 194,72 mil. USD (din care trageri - 300,63 mil. USD și rambursări - 105,91 mil. USD).

Administrația publică a contractat împrumuturi externe noi în valoare de 181,96 mil. USD, principalul creditor fiind Fondul Monetar Internațional - 144,02 mil. USD; Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - 19,40 mil. USD; Asociația Internațională de Dezvoltare - 18,22 mil. USD și alți creditori - 0,32 mil. USD. În trimestrul II 2022, administrația publică a înregistrat trageri nete în valoare de 157,36 mil. USD, alte societăți financiare - 22,56 mil. USD, băncile licențiate - 20,94 mil. USD, iar societățile nefinanciare, gospodăriile populației și instituțiile fără scop lucrativ - 2,27 mil. USD. În același timp, Banca Națională a Moldovei a avut rambursări nete de 8,41 mil. USD.

La majorarea pasivelor au contribuit și cele sub formă de investiții directe în sumă netă de 118,40 mil. USD. Acestea au fost determinate de reinvestirea profiturilor în sumă de 137,66 mil. USD, dar și de majorarea valorii nete a participațiilor la capital și a acțiunilor în proprietatea nerezidenților cu 17,34 mil. USD. Concomitent, datoriile față de investitorii străini direcți s-au micșorat cu 36,60 mil. USD.

Pasivele sub formă de credite comerciale și avansuri ale altor sectoare au crescut cu 44,28 mil. USD, cele sub formă de numerar și depozite s-au majorat cu 10,92 mil. USD. În același timp alte pasive s-au diminuat cu 5,55 mil. USD.

Poziția investițională internațională a Republicii Moldova, la 30.06.2022, a constituit - 5 840,94 mil. USD (sau -41,0 la sută raportat la PIB), soldul net debitor aprofundându-se față de sfârșitul anului 2021 cu 11,9 la sută. Poziția activelor financiare externe a însumat 5 816,64 mil. USD, diminuându-se cu 9,8 la sută de la începutul anului, iar a pasivelor - 11 657,58 mil. USD, în scădere cu 0,1 la sută. Raportul dintre poziția activelor și pasivelor externe a constituit 49,9 la sută (-5,4 p.p. față de situația de la finele anului 2021).

Din punctul de vedere al structurii pe categorii funcționale, diminuarea poziției activelor financiare externe pe parcursul semestrului I 2022, a fost determinată de scăderea cu 17,4 la sută a poziției activelor sub formă de alte investiții, în special a celor sub formă de numerar și depozite (-30,0 la sută), precum și de poziția activelor de rezervă care s-a diminuat cu 7,3 la sută. Concomitent, poziția investițiilor directe s-a majorat cu 9,4 la sută, a celor de portofoliu cu 12,0 la sută, iar poziția derivatelor financiare a rămas neschimbată.

Evoluția poziției pasivelor a fost determinată de diminuarea cu 0,6 la sută a angajamentelor sub formă de alte investiții, ele deținând ponderea majoră (58,3 la sută) în pasivele externe ale țării. Stocul altor investiții la 30.06.2022 a constat în proporție de 61,4 la sută din împrumuturi, 29,8 la sută - credite comerciale și avansuri, 5,6 la sută - drepturi speciale de tragere, 2,4 la sută - numerar și depozite și 0,8 la sută - alte pasive.

În același timp, angajamentele sub formă de investiții directe, care dețin 41,5 la sută din angajamentele externe ale țării, s-au majorat cu 0,6 la sută comparativ cu 31.12.2021. Poziția investițiilor directe în capitalul propriu a totalizat 2 955,71 mil. USD (+2,6 la sută comparativ cu 31.12.2021), iar a instrumentelor de natura datoriei - 1 876,65 mil. USD (-2,3 la sută).

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a diminuat neesențial pe parcursul semestrului I 2022 și a totalizat 8 687,24 mil. USD la 30.06.2022, ceea ce constituie 60,9 la sută raportat la PIB (-3,2 p.p. față de 31.12.2021).

Cea mai mare parte a soldului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (71,1 la sută), care a constituit 6 173,26 mil. USD la 30.06.2022, diminuându-se cu 1,4 la sută de la începutul anului 2022. Datoria externă pe termen scurt s-a majorat cu 0,4 la sută pe parcursul semestrului I 2022 și la 30.06.2022 a constituit 2 513,98 mil. USD.

Datoria externă publică a reprezentat 31,2 la sută din totalul datoriei externe, însumând 2 709,60 mil. USD (-0,8 la sută de la începutul anului). Datoria externă privată s-a cifrat la 5 977,64 mil. USD, micșorându-se cu 0,9 la sută față de 31.12.2021.

Mai multe detalii pot fi găsite în materialul analitic integral pentru conturile internaționale (sus), precum și în materialele analitice separate pentru balanța de plăți, poziția investițională internațională și datoria externă, publicate pe pagina web oficială a BNM:

Balanța de plăți în trimestrul II 2022 (date provizorii)

Poziția investițională internațională la sfârșitul trimestrului II 2022 (date provizorii)

Datoria externă brută la sfârșitul trimestrului II 2022 (date provizorii)

Seriile statistice în Baza de date interactivă: