Macquarie Securities Thailand Ltd.

01/26/2023 | Press release | Distributed by Public on 01/24/2023 20:24

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED - DERIVATIVE CALL WARRANTS ON HANG SENG INDEX ISSUED BY MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED LAST TRADING IN MAY 2023 # A - HSI28C2305A

หนังสือชี้ชวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง : -
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด : 25/01/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 26/01/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 26/01/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 02/06/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผ่านระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : -
สัญลักษณ์ : HSI28C2305A
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อ Filing
Filing 69-DW-Full Download all files
ปกหน้า 25-01-2023
Factsheet 25-01-2023
ส่วนที่ 1 ผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ที่เป็นคู่สัญญาบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี) 25-01-2023
ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 25-01-2023
เอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก เฉพาะส่วนเพิ่มเติม 25-01-2023
เอกสารแนบ 2 งบการเงิน 25-01-2023
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / แบบ 56-DW) 25-01-2023
"การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รายรุ่นนี้ ดำเนินการยื่นผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและรับรองเอกสารด้วยวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ผู้ลงทุนสามารถใช้เอกสาร filing ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานในการประกอบการอ้างอิงต่าง ๆ ได้"
ปรับปรุงล่าสุด 24 มกราคม 2566
สอบทานล่าสุด 24 มกราคม 2566