Ministry of Education, Research, Youth and Sports of Romania

06/20/2022 | Press release | Distributed by Public on 06/20/2022 12:18

Ministerul Educației demarează implementarea proiectului „Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar - STANDEV”

În urma semnării contractului de finanțare între Ministerul Educației (prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - CNPEE) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, până la finalul lunii decembrie 2023 va fi implementat proiectul "Standardizare și evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar - STANDEV", Cod SMIS2014+ 154514.

Prin intermediul acestui proiect se va asigura o evaluare unitară în sistemul de învățământ preuniversitar la nivel național atât pentru evaluările curente și sumative, cât și pentru examenele și concursurile naționale din învățământul preuniversitar, în contextul Programului România Educată, parte a procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Valoarea totală a proiectului, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, este de 57.925.588,84 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității serviciilor educaționale în sistemul de învățământ preuniversitar prin elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea unui sistem național coerent și fiabil de standarde curriculare de învățare și de standarde de evaluare, construit pe bază de soluții digitale/de tip TIC, până în 2023.

Elaborarea standardelor curriculare de învățare și a standardelor de evaluare unitară pentru sistemul de educație preuniversitar, inclusiv evaluarea externă digitală, vizează creșterea calității în educație, asigurarea aceluiași nivel de educație de bază pentru toți, comparabilitatea nivelurilor de performanță ale școlilor din diferite medii educaționale ale țării, precum și comparabilitatea cu rezultatele evaluărilor internaționale de tipul PISA, PIRLS, TIMSS etc.

Grupul-țintă vizat de proiect este compus din cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, experți în dezvoltare curriculară, experți în evaluare, inspectori școlari, membri ai consiliilor consultative pe discipline din inspectoratele școlare, metodiști CCD/ISJ și elevi.

Printre rezultatele urmărite se regăsesc:

  • crearea unei baze de date cu itemi, template teste, bază de date cu rezultate psihometrice;
  • curbe caracteristice, platformă desfășurare evaluare etc. (25.200 de itemi elaborați și pilotați, 116 teste elaborate și pilotate);
  • formarea de experți pentru standardele de curriculum și cele de evaluare din CNPEE, Ministerul Educației, universități și alte unități de învățământ;
  • formarea de experți în testare și în evaluarea digitală standardizată;
  • programe de formare pentru elaborarea de itemi pentru fiecare disciplină;
  • 1.260 de seturi de standarde curriculare de învățare și de evaluare;
  • elaborarea unui ghid privind utilizarea standardelor curriculare de învățare și a standardelor de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial;
  • pilotarea standardelor;
  • formarea a 4.600 de cadre didactice;
  • elaborarea unui plan-cadru al evaluărilor naționale.

Pentru întreg personalul didactic din învățământul preuniversitar, standardele curriculare de învățare și standardele de evaluare reprezintă o resursă importantă care orientează acțiunile educative în scopul sprijinirii și stimulării învățării, dezvoltării normale și depline a elevilor.

În cel mai larg sens, standardele reprezintă un set de afirmații măsurabile, care reflectă așteptările privind ceea ce ar trebui să știe și să poată să facă elevii, din perspectiva competențelor specifice, pentru fiecare disciplină, în cadrul fiecărei etape de formare/dezvoltare a competențelor generale.

Sorin Mihai CÎMPEANU,

Ministrul Educației