Nirvana Daii pcl

03/04/2024 | Press release | Distributed by Public on 03/04/2024 05:33

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเพิ่มวาระการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการ และ ยกเลิกวัน Record Date และ อนุมัติวัน[...]