Ministry of Agriculture and Food of the Kingdom of Norway

06/03/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/03/2020 03:03

Flere kjæledyreiere er politianmeldt

I første tertial (januar til og med april) avdekket Mattilsynet brudd på regelverket for dyrevelferd i 42 prosent av de 1335 dyreholdene de førte tilsyn med. De fleste alvorlige sakene gjaldt hold av kjæledyr, mens resultatene for svin er bedre enn i fjor.

Dette viser tallene i rapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd for landdyr i 1.tertial 2020. Mattilsynet fører tilsyn med både landdyr og fisk. I denne rapporten omtales kun landdyr.

Mattilsynet utfører først og fremst risikobasert tilsyn, og inspiserer oftest dyrehold der vi har mistanke om at dyra ikke har det bra. Dyrehold med stor risiko for regelbrudd får oftere tilsynsbesøk enn dyrehold med liten risiko. Rapporten viser derfor ikke status for dyrevelferden som helhet i Norge.

Mer enn en tredel av våre tilsyn gjaldt kjæledyr, der de aller fleste tilsynene skjer på grunnlag av bekymringsmeldinger. Inspektørene fant alvorlig vanskjøtsel i 8 kjæledyrhold.

Totalt 19 dyrehold ble politianmeldt, og 11 fikk forbud mot hold av dyr. De fleste politianmeldelsene og alle forbudene mot aktiviteter med dyr gjaldt kjæledyrehold.

Andelen regelbrudd som ble avdekket i svinebesetninger, har gått ned fra 30 prosent i første tertial i fjor til 24 prosent i år. Det var ingen saker med alvorlig vanskjøtsel, avvikling av dyrehold eller aktivitetsforbud, men én dyreholder ble meldt til politiet.

Svinenæringen iverksatte etter avdekking av dårlige forhold i 2017-2018 et velferdsprogram for svin, der blant annet en nøytral tredjepart gjør revisjoner.