Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

08/02/2021 | Press release | Distributed by Public on 08/02/2021 02:22

1. augustil 2021 jõustus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 15, millega muudetakse konventsiooni teksti (RT II, 28.03.2014, 2)

Protokolliga nr 15 lisati inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni preambulisse läbipaistvuse eesmärgil viide subsidiaarsuse põhimõttele ja kaalutlusõiguse doktriinile. Protokolliga kaotati ära kohtunike senine vanusepiirang 70 aastat ning uus vanusepiirang 65 aastat on seatud sõltuvusse kohtunikuks kandideerimise ajast. See võimaldab ametisse nimetatud kohtunikul olla ametis kogu 9-aastase ametiaja. Kaotati ära kohtuasja poole õigus vaielda vastu seitsmeliikmelise koja pädevuse üleandmisele 17-liikmelisele suurkojale. Protokolliga muudeti 'vähetähtsate' kaebuste vastuvõetavuse kriteeriumi, et võimaldada suurema arvu vähetähtsate kaebuste vastuvõetamatuks tunnistamine. Samuti lühendati Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse esitamise tähtaega kuuelt kuult neljale kuule.
Konventsiooni uus täistekst on avaldatud RT II, 22.06.2021, 4.

Kuigi protokoll jõustus 1. augustil 2021, jõustuvad protokolliga ette nähtub muudatused erineval ajal. Kõige suurema mõjuga muudatus ehk kaebetähtaja lühenemine neljale kuule jõustub erandina kuue kuu möödumisel protokolli nr 15 jõustumisest, st 1. veebruarist 2022. Lisaks ei kohaldata uut tähtaega kaebuste suhtes, mis puudutavad menetlusi, milles on riigisisene lõplik otsus tehtud enne 1. veebruari 2022. Nende otsuste peale Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumisel kehtib kuuekuune kaebetähtaeg.