Results

Ministry of Health Service of the Slovak Republic

08/12/2020 | Press release | Distributed by Public on 08/12/2020 23:40

12. augusta 2020  Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje ochranu zdravia zamestnancov pri práci

Vládny kabinet dnes prijal úpravu dvoch nariadení vlády z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré zjednocujú európsku a slovenskú legislatívu v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci.
'Som veľmi rád, že sa nám darí zlepšovať ochranu zdravia občanov Slovenska pri práci. Vítam, že revidované technické hodnoty chemikálií a karcinogénov sú prísnejšie. Uvedomujeme si, že úprava zaväzuje zamestnávateľov sprísniť podmienky a investovať do ochrany zamestnancov, avšak z dlhodobejšieho hľadiska im prinášajú prínos v podobe nižších strát produktivity práce v dôsledku ich zlého zdravotného stavu,' uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
Do prvého nariadenia vlády sa zo Smernice Komisie EÚ 2019/1831 transponujú záväzné najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre desať chemických faktorov v ovzduší, akým môžu byť zamestnanci vystavení. Tri z nich doteraz nemali v právnom poriadku Slovenskej republiky určený najvyšší prípustný expozičný limit v pracovnom ovzduší. Ide o izoamylalkohol, ktorý sa využíva napríklad ako laboratórna chemikália pre syntézu; 4-metylanilín, používaný aj ako súčasť rodenticídnych látok na ničenie hlodavcov a trimetylamín, ktorý slúži vo forenznej chémii ako produkt biologického rozkladu, spôsobujúci nepríjemný typický zápach rozkladajúcej sa organickej hmoty alebo tkanív. V Slovenskej republike bolo v minulom roku evidovaných 20 346 zamestnancov (z toho 1 930 žien) vystavených pôsobeniu chemických faktorov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 a 4 (rizikovú prácu). Z tohto počtu je evidovaných 73 zamestnancov (z toho 15 žien) vykonávajúcich rizikové práce, kde sú vystavovaní pôsobeniu nilínu a skupine butylacetátov - čo sú 2 zo 6 chemických faktorov, u ktorých sa smernicou sprísňuje priemerný NPEL.
Druhé nariadenie vlády preberá v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/130 a 2019/83 technické hodnoty pre desať karcinogénov kategórie 1A a 1B v pracovnom ovzduší, ktoré sú už súčasťou platného nariadenia vlády. Z tohto počtu sa prehodnocujú technické smerné hodnoty pre osem karcinogénov v pracovnom ovzduší. Ide o arzén a jeho anorganické zlúčeniny; berýlium a jeho anorganické zlúčeniny; etyléndichlorid; epichlórhydrín; kadmium a jeho anorganické zlúčeniny; 4,4´-metylénbis (2-chlóranilín); 4,4´-metyléndianilín; trichlóretén, pri dvoch karcinogénoch zostáva technická smerná hodnota bez zmeny. V Slovenskej republike je evidovaných približne 500 zamestnancov vystavených pôsobeniu karcinogénov a mutagénov.
Pri činnostiach spojených s používaním karcinogénnych a mutagénnych faktorov zostáva naďalej povinnosťou zamestnávateľov (vrátane zdravotníckych zariadení používajúcich cytostatiká na liečebné účely) vypracovať prevádzkový poriadok a opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov.
Viac informácií nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/1071