EGAT - Electricity Generating Authority of Thailand

06/10/2024 | Press release | Distributed by Public on 06/10/2024 01:29

กฟผ. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีควบคู่การผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตดี พร้อมปลุกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสู้โลกเดือด

กฟผ. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีควบคู่การผลิตไฟฟ้าเพื่อชีวิตดี พร้อมปลุกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสู้โลกเดือด

10 June 2024

กฟผ. ชวนคนไทยร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมแสดงเจตจำนงผลิตไฟฟ้าควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์โลก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าการ กฟผ.) เปิดเผยในงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. จัดขึ้นตามแนวคิด "สิ่งแวดล้อมดี ชีวิตดี Diversity for Life" สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาการจัดการของเสีย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีจะช่วยให้อยู่รอดได้ไปพร้อม ๆ กับเราที่เรียนรู้มากขึ้น ตลอดระยะเวลา 55 ปี กฟผ. มุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และระบบสนับสนุนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมุ่งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการเกิดของเสีย และเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เพื่อมุ่งสู่การนำของเสียไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดหาโซลูชั่นด้านพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า โดยดำเนินโครงการนำร่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และเร่งเดินหน้าขยายโครงการนำร่องฯ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 16 โครงการ กำลังการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ ปัจจุบันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี และเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น รวมถึงศึกษาเทคโนโลยีไฮโดรเจน นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ยกระดับการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมอนุรักษ์นกแก้วโม่งใน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี การสำรวจทรัพยากรหญ้าทะเลและพะยูนใน จ.กระบี่

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 นับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ กฟผ. ประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นองค์การที่ใส่ใจในการพัฒนางาน พัฒนาคน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ยาวนานที่สุด สำหรับงานวันสิ่งแวดล้อม ปี 2567 นี้ กฟผ. ได้นำเสนอนิทรรศการให้ความรู้โดยแบ่งเป็น Atmosphere ให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ Biosphere นำเสนอข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และ Human นำเสนอกิจกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนนวัตกรรมที่ กฟผ. สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการออกร้านของตลาดรักษ์โลก Workshop ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมลุ้นรับรางวัล และการประกวดสุนทรพจน์ "เราคือใคร…ในสิ่งแวดล้อม" ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก้องกิดากร ปั้นเจริญ จากโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา จ.สระแก้ว ซึ่งได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต พร้อมเชิญชวนทุกคนหันมาสร้างโลกอนาคตให้ยั่งยืนด้วยการอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ ฟื้นฟูสิ่งที่เสียหาย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ด้วยการหันมาใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้ขยะ และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

สิ่งแวดล้อม