Government of Norway

06/18/2021 | Press release | Distributed by Public on 06/18/2021 05:21

Støtte til utdanningssektoren i Palestina

Utdanning er en grunnleggende menneskerett og en av hovedprioriteringene i norsk utviklingssamarbeid. I Palestina har Norge over tid støttet bygging og renovering av skoler og opplæring av skolestab og lærere. Norge finansierer ikke skolebøker eller pensumutvikling.

- Norges støtte til utdanningssektoren i Palestina er viktig for barn og unge. Et godt utdanningssystem vil også være sentralt i en framtidig palestinsk stat og avgjørende for utvikling og stabilitet, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Som følge av tidligere rapporter om uakseptabelt innhold i palestinske skolebøker, bestilte EU-kommisjonen i 2019 en uavhengig gjennomgang av pensum. Norge har sammen med andre givere til utdanningssektoren sittet i referansegruppa for gjennomgangen sammen med følgende andre givere til utdanningssektoren: EU, Finland, Irland, Storbritannia og Tyskland. Gjennomgangen, som ble utført av det tyske Georg Eckert-instituttet (GEI), har i dag blitt offentliggjort.

I GEIs rapport fremheves det at palestinske skolebøker reflekterer at palestinerne i mange tiår har levd med konflikt og okkupasjon. Samtidig viser GEI-rapporten betydelige forbedringer i palestinsk pensum siden 2017, særlig når det gjelder menneskerettigheter, likestilling og mangfold. GEI har dokumentert at flere uakseptable illustrasjoner nå er fjernet eller justert, herunder innhold som kan oppfattes å uttrykke antisemittiske holdninger.

GEI har imidlertid også funnet fortsatt kritikkverdig innhold. Rapporten anbefaler derfor at palestinske myndigheter endrer innholdet i flere skolebøker og arbeider for høyere kvalitet i utdanningen i Palestina.

- Norge tar skarp avstand fra alle hatefulle ytringer. Sammen med andre givere vil vi fortsette dialogen med palestinske myndigheter om skolepensum, og vi vil følge utviklingen nøye, sier Halvorsen.

Regjeringen holdt tilbake utbetalingen av deler av den planlagte støtten til utdanning i 2020 i påvente av GEI-rapporten. Forutsetningen for å utbetale midlene var at palestinske selvstyremyndigheter viser vilje og evne til å gjennomføre endringer i pensum, og at funnene i GEI-rapporten legger grunnlag for videre dialog med selvstyremyndighetene.

- Norsk utdanningsstøtte forutsetter myndighetens vilje og evne til å gjennomføre endringer i pensum i tråd med internasjonale standarder. Vi noterer oss at Georg Eckert-instituttet har konkludert med at det palestinske pensumet har blitt betydelig forbedret de siste årene, men også at det gjenstår enkelte utfordringer. Vi vurderer nå hvordan vi vil følge opp rapporten.

De norske midlene til utdanningssektoren kanaliseres gjennom en flergivermekanisme - Joint Financing Partnership (JFP) - der Finland, Irland og Tyskland også er med. Giverne overfører midlene til en dedikert konto i det palestinske finansdepartementet. Midlene overføres derfra til det palestinske utdanningsdepartementet basert på godkjennelse fra JFP, som igjen er basert på kvartalsvise rapporter fra utdanningsdepartementet om fremdriften i arbeidet. Det er etablert rutiner og kontrollmekanismer i dette samarbeidet for å sikre at midlene blir brukt i henhold til formålet.